Termeni și condiții

Termeni și condiții de utilizare a site-ului www.acetsv.ro
Compania ACET S.A. Suceava a creat site-ul www.acetsv.ro pentru a-și informa personal clienții.
Utilizarea acestui site se face condiționat, cu respectarea Condițiilor generale  de acces și utilizare, detaliate mai jos, precum și a ansamblului de legi aplicabile ca atare.
Atunci când accesaţi site-ul, când îl parcurgeţi şi îl utilizaţi, dumneavoastră acceptaţi implicit şi necondiţionat Termenii și condiţiile generale.

Proprietatea intelectuală
Compania ACET S.A. Suceava îşi păstrează toate drepturile (inclusiv, dar fără a se limita la drepturi de autor, mărci înregistrate, brevete ca şi orice alte drepturi de proprietate intelectuală) referitor la toate informaţiile furnizate prin sau pe acest web-site inclusiv, dar fără a se limita la: texte, ştiri, grafică, desene, fotografii, ilustraţii, poze, servicii şi orice menţiuni, cu excepţia drepturilor intelectuale aparţinând terţelor părţi şi recunoscute ca atare conform legislaţiei române şi/sau internaţionale.
Conţinutul acestui site nu poate fi reprodus, republicat, copiat, tradus sau modificat în orice fel, parţial sau total, fără acordul expres prealabil al ACET S.A. Suceava.
Părţi distincte din acest site pot fi stocate sau copiate în mod excepţional pe un calculator personal, dacă aceste părţi sunt destinate uzului personal, sau pentru cercul normal al unei familii, dar orice folosire comercială sau în alt scop este interzisă. Această clauză nu va fi interpretată în nici o situaţie ca o cesiune sau transfer de drepturi intelectuale aparţinând ACET S.A. Suceava.
Neangajarea răspunderii
Acest site are ca scop informarea clienților și partenerilor companiei  ACET S.A. Suceava precum și a oricăror altor persoane care sunt interesate de serviciile companiei noastre sau care doresc să se informeze asupra lor.
Utilizatorului acestui site i se aduce pe această cale la cunoștință că nici o informație cuprinsă în acest site nu poate  fi interpretată în sensul consultanței de specialitate.Toate materialele oferite de acest website au caracter strict informativ. Deciziile luate pe baza acestor informații sunt  luate cu angajarea în mod exclusiv a responsabilității decidenților.
Vizitatorul/utilizatorul acestui site se obligă să nu folosească în mod necorespunzător sau să abuzeze de conținutul și/sau serviciile ACET S.A. Suceava, și va răspunde de orice daună produsă astfel ACET S.A. Suceava.
De asemenea este interzis transferul, introducerea, modificarea sau ştergerea datelor sau a altor materiale conţinute în acest site ori restricţionarea accesului către acesta şi/sau legarea acestui site de alte site-uri/pagini de web fără acordul expres al ACET S.A. Suceava.
Informaţii, produse şi servicii ale terţilor
Compania ACET S.A. Suceava depune toate eforturile pentru a oferi clienţilor și partenerilor săi informaţii actualizate, dar nu îşi asumă nici o responsabilitate sau garanţie în ceea ce priveşte acurateţea, corectitudinea sau integralitatea informaţiilor cuprinse în conţinutul acestui site.
Compania ACET S.A. Suceava, partenerii și  angajaţii săi nu vor răspunde pentru nici un prejudiciu direct sau indirect, de orice fel, (inclusiv, dar fără a se limita la pierderi financiare, profit nerealizat) izvorâte în orice mod din informaţiile/folosirea în orice fel a informaţiilor/serviciilor conţinute de acest site, inclusiv din pretenţii ale terţilor cu privire la utilizarea acestui web-site.
Compania ACET S.A. Suceava nu oferă nici o garanţie că accesul la acest site este asigurat neîntrerupt şi nici nu îşi asumă răspunderea pentru daunele izvorâte din eventualele deficienţe sau indisponibilităţi în funcţionarea site-ului.
Accesarea şi folosirea acestui site se face pe răspunderea dumneavoastră şi nu garantăm în nici un fel că folosirea sau downloadarea materialelor conţinute în acest site nu va aduce nici o pagubă proprietăţii dumneavoastră, sistemelor de calcul sau bazelor de date sau că acestea nu conţin viruşi.
 
Protecţia datelor cu caracter personal
ACET S.A. Suceava îşi asumă obligaţia respectării confidenţialităţii datelor cu caracter personal. Prelucrarea acestor date se face în scopul încheierii şi realizării managementului contractelor şi se realizează în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulaţie a acestor date.
Conform Capitolului III din acest regulament, clienţii beneficiază, cu anumite restricţii, de următoarele drepturi: accesul la datele cu caracter personal proprii, rectificarea sau ştergerea acestora, restricţionarea prelucrării sau a dreptului de a se opune prelucrării, precum şi dreptul la portabilitatea datelor, în condiţiile respectării prevederilor ce constituie temei legal pentru prelucrarea datelor.
Pentru exercitarea drepturilor menţionate, este necesar să înaintaţi o cerere scrisă, datată şi semnată iar ACET S.A. Suceava vă va comunica măsurile adoptate/informaţiile solicitate în termen de 30 (treizeci) de zile de la data primirii cererii. 


Drept aplicabil. Litigii.
Prin folosirea site-ului, utilizatorul se declară de acord asupra faptului că legile române vor guverna Condiţiile şi Termenii de utilizare de mai sus şi orice dispută de orice fel care ar putea să apară între utilizator şi compania ACET S.A. Suceava şi asociaţii / partenerii / afiliaţii săi.
În cazul unor eventuale conflicte între ACET S.A. Suceava şi clienţii săi, se va încerca mai întâi rezolvarea acestora pe cale amiabilă.
Dacă rezolvarea pe cale amiabilă nu va fi posibilă, conflictul va fi soluţionat în instanţă, în conformitate cu legile române în vigoare.
Rămânem la dispoziţia dumneavoastră pentru a vă oferi orice alte informaţii veţi găsi necesare şi utile.