GDPR

Protecţia datelor cu caracter personal

ACET S.A. îşi asumă obligaţia respectării confidenţialităţii datelor cu caracter personal. Prelucrarea acestor date se face în scopul realizării managementului contractelor şi se realizează în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulaţie a acestor date. Conform Capitolului III din acest regulament, clienţii beneficiază, cu anumite restricţii, de următoarele drepturi: accesul la datelele cu caracter personal proprii, rectificarea sau ştergerea acestora, restricţionarea prelucrării sau a dreptului de a se opune prelucrării, precum şi dreptul la portabilitatea datelor, în condiţiile respectării prevederilor ce constituie temei legal pentru prelucrarea datelor.
Pentru exercitarea drepturilor menţionate, este necesar să înaintaţi o cerere scrisă, datată şi semnată catre ACET S.A., Suceava, str. Mihai Eminescu nr.5 / fax: 0230520941 / email: secretariat@acetsv.ro, iar ACET S.A. vă va comunica măsurile adoptate / informaţiile solicitate în termen de 30 (treizeci) de zile lucratoare de la data primirii cererii.